PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť KLIMATEL Šaľa, s.r.o., IČO: 45314721, so sídlom Kráľová nad Váhom 702, 925 91 Kráľová nad Váhom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail: klimatel@klimatel.sk, tel.č.: +421(0)910 870 087.

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje zodpovednú osobu p. Martu Kovácsovú – emailový kontakt: klimatelsala(zavináč)centrum.sk.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 

Účel spracúvania OÚ
Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôb
Kategória OÚ
Doba uchovávania OÚ
Katogória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladu
článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákazníci
bežné osobné údaje
podľa zákona uvedeného v právnom základe
účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
zmluvné a predzmluvné vzťahy
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákazníci
bežné osobné údaje
lehota uvedená v zmluve
žiadni príjemcovia
reklamácie
článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákazníci
bežné osobné údaje
podľa zákona uvedeného v právnom základe
žiadni príjemcovia
identifikácia užívateľa webstránky
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky
bežné osobné údaje
podľa zákona uvedeného v právnom základe
Google, Facebook
prihlásenie sa užívateľa do online služieb
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránky
bežné osobné údaje
počas trvania registrácie
žiadni príjemcovia

Na základe nastavenia ochrany osobných údajov dotknutej osoby na sociálnych sieťach môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti KLIMATEL Šaľa, s. r.o. Ide o údaje o online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky / uzatvorenie pracovnej zmluvy. 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese klimatelsala@centrum.sk

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.